Element account nie jest zarejestrowany lub nie ma pliku view.php.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FLOOK STUDIO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem flookstudio.pl

§1 Definicje

1. „Regulamin” – określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez drogą elektroniczną przez Sklep niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. „Klient” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zamierza, dokonuje lub dokonał Zamówienia w Sklepie Internetowym związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. „Konsument”- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. „Sprzedający” – Sprzedającym jest Flook Studio Nina Fuksiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Stalowej 5/4, 03-425 Warszawa; podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5060021422, Regon 383177820

5. „Towar” – dostępna rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym flookstudio.pl , której dotyczy Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającą. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Towarów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

6. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. „Sklep” – serwis internetowy zbudowany na platformie e-commerce wix.com dostępny pod adresem flookstudio.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

8. „Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie informacje zawarte w formularzu zamówienia (zawierającego informacje dotyczące dostawy i płatności oraz rodzaju Towaru i jego liczby), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. „Kupujący” – zarówno Konsument, jak i Klient.

10. „Miejsce Wydania Towaru” – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.

11. „Usługa Elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającą na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem flookstudio.pl, zwanego dalej sklepem internetowym.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Złożenie zamówienia jest równoważne z akceptacją warunków regulaminu.

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie wolne są od wad fizycznych i prawnych.

4. Ze względu na technikę wytwarzania Towarów – toczenie na kole garncarskim oraz tworzenie ręczne powstałe Towary są do siebie podobne, jednak nie są identyczne.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich.lub euro. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep i można je można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres email.

5. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.

7. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres email. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

9. Zamówienie zostanie wysłane w maksymalnym czasie 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest do Miejsca Wydania Towaru wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą usług firmy kurierskiej.

3. Kupujący ponosi koszt dostawy określony w podsumowaniu zakupu formularza zamówienia.

4. Koszt wysyłki krajowej wynosi 17 zł do 31 kg.

W przypadku przesyłki cięższej, koszt ustalany jest indywidualnie zgodnie z tabelą opłat wybranej firmy kurierskiej. Czas dostawy to ok. 2 dni robocze.

§ 5 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

1. Sprzedająca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak zawieranie Umów Sprzedaży Towaru,

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupujących w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Sprzedający ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 6 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 5 niniejszego Regulaminu przez Sprzedającego jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Kupującego.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:

a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa,

d. włączenie w przeglądarce internetowej cookies

4. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych do korzystania z usług określonych w rozdziale § 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, zaś w przypadku, gdy Kupującą jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych musi być ona reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia ww. zgody bądź faktu reprezentowania przez przedstawiciela ustawowego.

§ 7 Warunki zawierania umów sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kupujący składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Kupujący jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Towaru na miejsce brakującego).

3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich lub euro i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

5. Towary posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.

6. W celu złożenia Zamówienia, klient nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie.

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Kupującego, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedającym sposobami.

b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Kupującego jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera informację o:

i. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

ii. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

iii. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

iv. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. iii;

v. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

vi. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

vii. sposobie i terminie zapłaty;

viii. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

ix. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym jako załącznik do wiadomości e-mail;

x. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

xi. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;

xii. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

xiii. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

xiv. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, jeśli takowe są;

xv. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

xvi. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

xvii. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

xviii. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

xix. tożsamości administratora danych i o jego danych kontaktowych,

xx. celach i podstawie przetwarzania danych,

xxi. odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,

xxii. o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu,

xxiii. o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

xxiv. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

xxv. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

xxvi. tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

c. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym. Przedmiotowa wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o której mowa w art. 21 ustawy o prawach konsumenta;

d. Informacje, o których mowa w pkt. b powyżej, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron;

e. informacje, o których mowa w § 7 ust. 7 lit. b pkt. ix – xi, są udzielane przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta.

f. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura), który będzie dołączany do przesyłki.

§ 8 Sposoby płatności oraz obowiązki informacyjne

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. ( która obsługuje karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Płatności można również dokonać przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu lub gotówkowo w przypadku odbioru w siedzibie.

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego: 15 1140 2004 0000 3802 8002 3569 a w tytule przelewu wpisać: „Zamówienie nr …”

3. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4. Bezpośrednio przed złożeniem przez Konsumenta zamówienia, Sprzedający dostarczy mu informację o których mowa w § 7 ust. 7 pkt b) i, v, xvi, xvii.

5. Sprzedający zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

§ 9 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.

b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie;

c. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającą do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Miejscem zwrotu rzeczy jest tożsame z miejscem jego siedziby.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedająca przyjęła ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Sprzedający dokona zwrotu wartości Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty pierwotnej dostawy Towaru do Konsumenta). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Decyzja co do sposobu, w jaki rzecz zostanie odesłana, zależy od Konsumenta. Ponosi on jednak ryzyko wyboru podmiotu, z którego pomocą dokona odesłania rzeczy. Powinien wybrać taki sposób, aby rzecz dotarła w stanie niezniszczonym.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Termin czternastodniowym, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Towar w posiadanie.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, a także innych umów o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedającej, jak i Kupującemu (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§11 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad pomijając produkty wyprzedażowe.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)

3. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

b. Zawiadomienia o wadach dotyczących Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie.

c. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: datę zakupu Towaru, nr faktury potwierdzającej sprzedaż, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, rodzaj żądania o którym mowa w art. 560 k.c. lub art.561 k.c. oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

d. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Towaru, należy go dostarczyć na adres Sprzedającego. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w postaci odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

e. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub w inny podany sposób.

f. W przypadku reklamacji Kupującego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Kupującego:

a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającej.

b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Kupującą.

c. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób.

§12 Dane osobowe

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej Sklepu w polityce prywatności.

§13. Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Sprzedającego. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu bez zgody Sprzedającego.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§14 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

3. Sprzedający ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 poniżej.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającą, a Kupującym będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającej.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Sprzedawca jednocześnie informuje o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i z którym można się zapoznać na stronie internetowej http://konsumentwsieci.pl/ustawy/upnpr/